-A A +A

Clean Card -arviointikriteerit

   

Clean Card -kirteeristön avulla yritys voi parantaa palvelun tarjontaa sekä kehittää toiminnassaan oikeita asioita. Kriteerit ohjaavat täsmälaatuun, mikä luo jatkuvuutta tilaajan ja toimittajan yhteistyöhön, kun palvelutarpeet voidaan kohdentaa.

Clean Card –kriteerit pohjautuvat teknologiateollisuuden käyttämään Green Card -kriteeristöön. Kriteeristö on sovitettu puhtauspalveluihin yhteistyössä Suomen Siivousteknisen liiton kanssa. Asiantuntijoina kriteeristöä ovat kommentoineet Senaatti-kiinteistöt, Palmia, Puolustushallinto, Espoon kaupunki ja Tampereen kaupunki.

Clean Card –kriteerit sisältävät neljä pääotsikkoa ja neljästä yhdeksään alaotsikkoa.


Pääotsikoita ovat

1. Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtamiseen kuuluvat muun muassa henkilöstön kehittämisen elementit, joiden osalta auditoitavia asioita ovat

 •     Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet, ideoiden ja tiedon hankinta, viestintä
 •     Kehityskeskustelut
 •     Koulutustarpeiden kartoitus
 •     Toteutuneet koulutukset ml. laatukoulutus
 •     Koulutuskirjaukset
 •     Koulutuksen suunnittelu
 •     Perehdyttäminen
 •     Pätevyydestä huolehtiminen, osaamismatriisit tms.


2. Tilaustoimitusprosessi

Tilaustoimitusprosessin osalta auditoinnin kohteita ovat muun muassa

 •     Palvelutuotannon suunnittelu ja ohjaus (ydinprosessit, tarjousten, tilausten ja kuormituksen hallinta)
 •     Hankintojen ja ostopalvelujen laadunvarmistus (toimittajien valinta ja valvonta, ostettavien palvelujen tason varmistaminen)
 •     Mittarit ja kehittäminen (toimitusaika ja täsmällisyys, kustannustehokkuus ja kannattavuus,reklamaatioiden määrä jne.)
   

3. Kohteen laatu ja prosessin hallinta

Kohteen laadun ja prosessin hallinnan osalta auditoidaan muun muassa

 •     Palvelun suunnittelu ja mitoitus
 •     Kohteen haltuunotto
 •     Vaatimuksia perusprosesseille (ylläpitosiivous, perussiivous, erikoispalvelut / lisäpalvelut jne.)
 •     Lopputuloksen laadun tarkastaminen.
   

4. Kestävä kehitys

Kestävä kehitys sisältää auditoitavina asioina

 •     Työvoima
 •     Talous
 •     Toiminnalliset puitteet
 •     Työterveys, -tyytyväisyys ja –turvallisuus
 •     Ympäristönäkökulmat
 •     Vastuullinen liiketoiminta.