-A A +A

Siivousteknisten yhdistysten säännöt

sty_saannot.doc

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on __________________________ Siivoustekninen yhdistys ry., jonka kotipaikkana on _________________________  ja se kuuluu jäsenenä Suomen Siivoustekninen liitto ry:een Yhdistyksen toiminta-alueena on ___________________.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia siivousteknisistä kysymyksistä kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden yhdyssiteenä sekä siivousteknisen tietouden jakaminen ja syventäminen alalla toimivien ja työskentelevien keskuudessa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää alan asiantuntemuksen hyväksikäyttöä sekä lisätä ammattialan arvostusta ja ammatillisen tason kehittämistä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, siivousalan näyttelyitä ja tutustumiskäyntejä ilman, että on tarkoitus hankkia siihen osallistuville taloudellista hyötyä.

4 §

Yhdistys on jäsenmaksujen lisäksi oikeutettu hankkimaan tuloja kantamalla sisäänpääsy-maksuja toimeenpanemistaan siivousalan näyttelyistä, julkaisuista ja esityksistä sekä lahjoitusten ja testamenttien kautta sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

5 §

Yhdistys ei ota kantaa puolue- eikä ammattiyhdistyskysymyksiin.

6 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen siivousalan kehittämisestä kiinnostunut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi kirjallisen anomuksen perusteella. Jäsenoikeudet alkavat hyväksymisen ja jäsenmaksun suorituksen jälkeen. Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus hyväksyy yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Yhdistys voi tehdä liittohallitukselle ehdotuksia liiton kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa jäsenistään ja heidän osoitteistaan.


7 §

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä, voi hallitus erottaa. Erottamisesta on kirjallisesti ilmoitettava jäsenelle. Jäsen menettää jäsenoikeutensa, jos jäsenmaksu on kesäkuun loppuun mennessä suorittamatta. Hänet voidaan tällöin erottaa hallituksen päätöksellä.

8 §

Varsinainen jäsen maksaa yhdistykseen liittyessään liitolle liiton edustajakokouksen määräämän liittymismaksun ja liittomaksun. Liitto suorittaa liittomaksujen perinnän ja tulouttaa jäsenyhdistyksille niiden osuuden. Yhdistys ei peri omia jäsenmaksuja varsinaisilta jäseniltään. Yhdistys määrittelee ja perii kannattajajäsenmaksunsa.

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Vaalikokous valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä sekä 2 - 4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 1 - 2 varapuheenjohtajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen muista jäsenistä on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa arvan perusteella  puolet, minkä jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun 1/3 hallituksen jäsenistöstä sitä vaatii.

10 §

Hallituksen tehtävät

  •     valvoo, että yhdistyksen asiat hoidetaan yhdistyksen kokousten päätösten ja näiden sääntöjen mukaan
  •     edustaa yhdistystä, kantaa ja vastaa sen puolesta
  •     vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta
  •     määrää kokouksien tarkemman ajan ja paikan ja valmistaa asiat niihin sekä kutsuu kokoukset koolle
  •     laatii yhdistyksen toimintakertomuksen, tulo- ja menoarvioehdotuksen sekä toimintasuunnitelman
  •     lähettää liitolle maaliskuun loppuun mennessä vuosikertomuksen ja tilijäljennöksen sekä joulukuun 15. päivään mennessä toimintasuunnitelman, talousarvion ja vaalikokouspöytäkirjan jäljennökset
  •     ilmoittaa liitolle hallituksen jäsenten vaihdoksista ja yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset
  •     ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja valvoo heidän toimintaansa.


11 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta on annettava tilintarkastajille tammikuun aikana ja tilintarkastajien lausunto on annettava vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen käyttöön 10. päivään helmikuuta mennessä.

12 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Vuosikokous pidetään ennen helmikuun loppua ja siinä käsitellään:

    1. Yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
    2. Vahvistetaan tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta.
    3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antaa aihetta.
    4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi ne asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen.

 

Vaalikokous pidetään ennen marraskuun loppua, liiton syyskokouksen jälkeen, ja siinä käsitellään:

    1. Päätetään toimintasuunnitelmasta seuraavaksi toimintavuodeksi.
    2. Käsitellään syysedustajakokouksen määräämä liittomaksu ja uusien jäsenten liittymis-maksu seuraavalle toimintavuodelle ja käsitellään yhdistykselle palautettava osuus liittomaksusta. Päätetään yhdistyksen kannattajajäsenmaksun suuruudesta.
    3. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
    4. Vahvistetaan seuraavaa vuotta koskeva tulo- ja menoarvio.
    5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
    6. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
    7. Todetaan yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrä kesäkuun viimeisen päivän tilanteen mukaan. Tämän perusteella valitaan liittokokousedustajat.
    8. Valitaan kolme (3) edustajaa liiton edustajakokouksiin. Jäsenmäärän ollessa yli satakaksikymmentä (120) jäsentä, valitaan tämän lisäksi yksi (1) lisäjäsen kutakin alkavaa 40 lukua kohden. Varsinaisille edustajille valitaan lisäksi varahenkilöt.
    9. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
    10. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
    11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi ne asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen.

13 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun kokous niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.


14 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset sekä ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenluettelon mukaisesti jäsenille postitetulla kirjallisella kutsulla.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

16 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous 3/4 määräenemmistöllä. Sääntömuutosehdotus on jätettävä liittohallituksen hyväksyttäväksi. Yhdistys ei voi hyväksyä sääntöä tai määräystä, joka olisi Suomen Siivoustekninen liitto ry:n sääntöjen tai määräysten vastainen.

17 §

Yhdistyksen eroaminen liitosta tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti edustajakokouksen pöytäkirjaan. Eroamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Liittohallitus voi erottaa yhdistyksen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusperiä, ei alistu liiton päätöksiin tai täytä liiton sääntöjen määräämiä velvollisuuksia. Liittohallituksen erottamispäätöksestä on valitusoikeus liiton sääntöjen määräämällä tavalla.

18 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Asiasta on kokouskutsussa ilmoitettava. Purkamispäätökseen vaaditaan vähintään 3/4 läsnä olevien yhdistyksen äänivaltaisten jäsenten äänimäärästä kummassakin kokouksessa. Mikäli yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Suomen Siivoustekninen liitto ry:lle.

19 §

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan muuten voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


>> Yhdistyskansion etusivulle