-A A +A

Siivouspalvelun kilpailuttaminen

Hyvä tarjouspyyntö varmistaa, että toteutuva siivouspalvelu vastaa tilaajan vaatimuksia. Suomen Siivoustekninen Liitto ry:n kokoama työryhmä on laatinut ohjeita siivouspalvelun tarjouspyynnön ja sopimuksen laadintaan. Työryhmässä olivat edustettuina sekä palvelun tilaajat että tuottajat. Työryhmään kuuluivat

Pirkko Hilvo, Porin kaupunki
Johanna Huurinainen, Nordea Pankki Suomi Oyj
Aila Kaakkurivaara, H&A Team Oy
Terhi Kotkansalo, Servisole Oy Siivouspalvelut
Kirsti Liljeroos, Senaatti-kiinteistöt
Leena Nevalainen, ISS Palvelut Oy
Tarja Valkosalo, Suomen Siivoustekninen Liitto ry
 

Tarjouspyynnön sisältö riippuu ostettavan palvelun sisällöstä ja myös kohteesta. Mitä isommasta kohteesta on kyse, sitä enemmän aikaa kannattaa käyttää tarjouspyynnön sisällön suunnitteluun ja hankintakriteerien laadintaan, jotta pystyttäisiin tekemään onnistunut valinta. On huomioitava, että myös kilpailuttaminen maksaa - kohteesta riippuen jopa 10 000 - 15 000 euroa.


Tälle sivustolle on koottu niitä asioita, joita siivouspalvelujen hankinnassa on hyvä ottaa huomioon. Lähtökohtana on ollut julkisen hankinnan kilpailuttamista koskeva lainsäädäntö. Aineistoon on pyritty merkitsemään ne kohdat, jotka tarjouspyynnön laatija voi  ei-julkisessa hankinnassa määritellä vapaasti, myös noudattaen julkisen tarjouspyynnön ohjeistoa, mikäli ne soveltuvat kilpailutettavaan kohteeseen.

Haluatko kommentoida sivujen sisältöä? Lähetä postia osoitteeseen

 

Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseen

Tarjouspyyntöön sisällytettävät asiat:

1. Hankintayksikön määrittely

Ilmoitetaan yrityksen / organisaation nimi, joka hankinnan suorittaa. Mikäli hankintaan osallistuu useita hankintayksiköitä, yksilöidään kaikki hankintaan osallistuvat hankintayksiköt ja se, mikä hankintayksiköistä hoitaa hankinnan käytännössä.

Hankintayksiköillä tarkoitetaan palvelun tilaajia/hankkijoita.

2. Hankinnan kohde ja tavoitteet

3. Sopimuskausi

4. Hankintamenettely

5. Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana

6. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus

7. Tarjousten käsittely

8. Tarjousten vertailu

9. Sopimus

10. Erimielisyydet ja tarjousasiakirjojen pätevyysjärjestys

11. Laskutus

12. Maksuehto

13. Tarjouksen jättömenettely ja voimassaolo

14. Päiväys ja allekirjoitukset

Liitteet:

Luetellaan kaikki tarjouspyynnön liitteet. Mikäli hankintaan sovelletaan yleisiä sopimusehtoja, luetellaan myös ne.

1. Hankinnan kohteen kuvaus

2. Kelpoisuus- ja soveltuvuusehdot, tarjouslomake (palautetaan täytettynä tarjouksen yhteydessä)

3. Hinnat, tarjouslomake (palautetaan täytettynä tarjouksen yhteydessä)

4. Sopimusmalli

5. Tarkistuslista ja kansilehti

 

Siivouskustannuksiin voi vaikuttaa
Siivouskustannuksiin voit vaikuttaa itsekin helpottamalla siivousta.
Lue, miten kiinteistön omistaja ja tilojen käyttäjä voivat vaikuttaa siivouskustannuksiin.